In de gemeente Kapellen heb je een omgevingsvergunning nodig als je bomen wilt kappen, rooien of grondig wil snoeien. In de volksmond is zo’n vergunning beter gekend als een ‘kapvergunning’.

gemeentelijke verordening bomen

Op 12 juli 1994 keurde de gemeenteraad van Kapellen de ‘gemeentelijke verordening met betrekking tot de beplantingen’ goed. Deze verordening is beter bekend als de ‘kapverordening’.

Deze bouwverordening werd op 16 september 1997 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 15 oktober 1997 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

waarvoor heb je een kapvergunning nodig?

Voor het rooien (kappen) of grondig snoeien van:

 • alle bomen van minstens 3 m hoog met een stamomtrek van 25 cm op 1,5 m hoogte van de stam
 • eender welke boomsoort : zowel voor een beuk, een eik, een berk, maar ook voor een conifeer, een den of een spar, …
 • alle bomen ongeacht de conditie van de boom: zowel voor gezonde, zieke, aangetaste, beschadigde, maar ook voor dode of gevaarlijke bomen
 • alle bomen ongeacht de afstand tot gebouwen, constructies of perceelsgrenzen
 • grondig snoeien = het drastisch wijzigen van de vorm van de boom, zoals toppen, kandelaren, alle of zeer veel gesteltakken inkorten of verwijderen, meer dan 20% van de kruin snoeien
 • het rooien van hagen, houtkanten, houtwallen, struwelen en grote hoeveelheden struikgewas

aanvraag kapvergunning

De aanvraag voor je kapvergunning dien je in via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be. Je gebruikt best de 'snelinvoer' voor een eenvoudige en snelle aanvraag. De handleiding kan je onderaan downloaden.

De aanvraag van een kapvergunning via het omgevingsloket is gratis. In uitzonderlijke gevallen, wanneer je niet in de mogelijkheid bent om de kapvergunning via het omgevingsloket aan te vragen, kan je je dossier analoog indienen of via mail. In dat geval wordt € 75 voor het digitaliseren aangerekend.

Bij een aanvraag moet je minimaal 3 kleurenfoto's en een duidelijke situatieschets van het perceel voegen in PDF-formaat. Hoe de situatieschets eruit zou moeten zien kan je bekijken op het voorbeeldplan. Bij de opmaak van het plan is het belangrijk om de zaken die vermeld worden op de aanstiplijst aan te duiden.

Een plan van je perceel met de aanwezige constructies kan je vinden op het internet via CadGis Viewer (zie onder).

Als je hulp nodig hebt bij de opmaak van het plan, kan je ook contact opnemen met de balie ruimte & wonen. 

Bij je aanvraag mag je steeds een heraanplantingsvoorstel toevoegen. Dit is echter niet verplicht. Bij het plaatsbezoek zal steeds bekeken worden of een heraanplanting noodzakelijk is of niet.

procedure kapvergunning

 1. Je moet je aanvraag indienen via www.omgevingsloketvlaanderen.be en kiest voor de snelinvoer.
 2. Binnen de 30 dagen wordt bekeken of je aanvraag volledig is. Als je aanvraag volledig is, wordt je dossier volledig en ontvankelijk verklaard.
  Als je dossier niet volledig is, word je hiervan op de hoogte gebracht via het omgevingsloket en heb je 14 dagen tijd om de ontbrekende of aanvullende informatie te bezorgen. Als dit niet tijdig gebeurt, wordt je dossier stopgezet.
 3. Indien noodzakelijk zal een afgevaardigde van het gemeentebestuur ter plaatse komen om de gegrondheid van je aanvraag te bekijken. Elke week zijn er plaatsbezoeken om de kapvergunningsaanvragen te beoordelen, meestal is dit op maandagvoormiddag. Als een plaatsbezoek aangewezen is, zal het gemeentebestuur je contacteren om een afspraak te maken.
 4. Binnen maximaal 60 dagen na volledigverklaring wordt door het college van burgemeester en schepenen een beslissing genomen en wordt je omgevingsvergunning via het omgevingsloket verstuurd.
 5. De bekendmaking van je vergunning moet je 30 dagen uithangen. Dit is een gele affiche op A2-formaat en moet in dit formaat aangehangen worden. Een foto van de aanplakking moet je opladen in het omgevingsloket.
 6. Indien er geen bezwaren ontvangen worden, kan je overgaan tot de uitvoering van de werken. Je krijgt hiervan een melding via het omgevingsloket. Je vergunning blijft 2 jaar geldig. De datum van uitvoering der werken moet voorafgaandelijk gemeld worden in het omgevingsloket.

Voor meer informatie kan je terecht bij de balie Ruimt en Wonen.

kappen van bomen in bos

Voor het rooien van bomen in bosverband en dit in alle gebieden waar het Bosdecreet van toepassing is, kan de gemeente geen kapvergunning afleveren. Als de boom deel uitmaakt van een bos, moet je een kapmachtiging bekomen van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Meer informatie over de definitie van 'bos', het kappen van bomen in privé-bossen en het betalen van boscompensatie kan je vinden op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

rooien van bomen in functie van (bouw)werken

Wanneer je bomen wil rooien in functie van het bouwen van een woning, een tuinhuisje of de aanleg van een vijver, moet je je eerst goed te informeren bij de dienst vergunningen en/of welke bouwvergunning daarvoor noodzakelijk is. Het rooien van bomen in functie van de aanleg van constructies wordt dan behandeld in één omgevingsvergunning waarin bijvoorbeeld zowel het bouwen van een car-port, als het rooien van bomen wordt behandeld.

Een goed bomenplan bij de aanvraag van je vergunning is belangrijk (infofiche).

heraanplanting & waarborg

Bij elke kapvergunningsaanvraag wordt bekeken of een heraanplanting noodzakelijk is. In je vergunning zal je heraanplanting gespecifieerd worden. Voor de gevraagde heraanplanting wordt ook een waarborg gesteld. In gewone dossiers gaat dit over een bedrag van € 100 per boom die heraangeplant moet worden.