Het Vlaams Woninghuurdecreet geldt voor alle huurovereenkomsten voor een woning als hoofdverblijfplaats en voor studentenhuisvesting vanaf 1 januari 2019.

Wanneer een woning te huur wordt aangeboden, moet op elke officiële of publieke mededeling de gevraagde huurprijs en de kosten en lasten vermeld worden, behalve wanneer er een digitaal zoekertje is waarop die informatie eenvoudig terug te vinden is. Is dergelijk zoekertje er niet of ontbreekt daarop de huurprijs en/of de kosten en lasten, dan moet deze informatie wél op het bord vermeld staan. Inbreuken op de afficheringsplicht kunnen gemeld worden via wonen@kapellen.be.

Een verhuurder heeft contractvrijheid en mag zelf kiezen aan wie de woning verhuurd wordt, maar mag niet discrimineren. Dit wil zeggen: niet benadelen op basis van huidskleur, een eventuele handicap, seksuele geaardheid, leeftijd, taal, …. Een verhuurder mag bijvoorbeeld nooit vragen naar de gezondheidstoestand, het gerechtelijk verleden of de aard of de bron van het inkomen van de huurder. Het weigeren van een redelijke aanpassing, bijvoorbeeld het niet willen plaatsen van een hellend vlak aan de voordeur voor een rolstoelgebruiker, wordt aanzien als discriminatie. Wie denkt slachtoffer te zijn van discriminatie, kan terecht bij UNIA, verantwoordelijk voor de bestrijding van discriminatie en de bevordering van gelijke kansen (www.unia.be/nl/contact-opnemen-met-unia).

Een huurovereenkomst bepaalt de rechten en de plichten van zowel huurder als verhuurder en wordt altijd schriftelijk opgesteld in zoveel originelen als er partijen zijn. Bij deze huurovereenkomst wordt een gedetailleerde plaatsbeschrijving gevoegd. Binnen de twee maanden na ondertekening moet de verhuurder de ondertekende huurovereenkomst met alle bijlagen registreren bij FOD Financiën.

Een woning of kamer moet voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Er gelden dus minimale kwaliteitsnormen vooraleer een woning of kamer verhuurd mag worden.

Een verhuurder kan een conformiteitsattest aanvragen, vooraleer een woning of kamer verhuurd wordt. De kostprijs bedraagt momenteel € 62,50 per aanvraag. Dit attest is in principe 10 jaar geldig en geeft weer dat op het moment van het onderzoek de woning of kamer voldoet aan de basisnormen. De procedure neemt een tweetal maanden in beslag. Als echter blijkt dat de woning niet conform is, wordt een nieuwe inschrijving niet toegestaan tot de vastgestelde gebreken hersteld zijn en kan het dossier overgemaakt worden aan het agentschap Wonen-Vlaanderen voor advies.

In elke Vlaamse woning gelden bovendien volgende verplichtingen:

  • werkende rookmelders op elke bouwlaag
  • dakisolatie
  • minstens dubbele beglazing

Een huurder moet gebreken, die ontstaan tijdens de huurperiode, onmiddellijk en schriftelijk melden aan de verhuurder, en is zelf verantwoordelijk voor het herstellen van kleine gebreken.

Ontstaat er een huurgeschil en geraken huurder en verhuurder er samen niet uit, dan kan de vrederechter als bemiddelaar optreden.

Het woninghuurdecreet is niet van toepassing op handelshuurovereenkomsten (www.vlaanderen.be/handelshuurovereenkomst), pachtcontracten en huurcontracten voor kantoren, tweede verblijfplaatsen en garages.

Meer weten?