De Vlaamse Codex Wonen stelt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Dit houdt in dat iedereen zou moeten kunnen beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. 

Elke woning moet op onderstaande vlakken voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten:

  • de oppervlakten van de woongedeelten
  • de sanitaire voorzieningen
  • de winddichtheid, de thermische isolatie en de verwarmingsmogelijkheden
  • de ventilatie-, verluchtings- en verlichtingsmogelijkheden
  • voldoende en veilige elektrische installaties voor de verlichting van de woning en voor het veilig gebruik van elektrische apparaten
  • de gasinstallaties, zowel de toestellen als de plaatsing en de aansluiting ervan
  • de stabiliteit van de fundering, de daken, de buiten- en binnenmuren, de draagvloeren en het timmerwerk
  • de toegankelijkheid en het respect voor de persoonlijke levenssfeer
  • de minimale energetische prestaties
  • de aanwezigheid van drinkbaar water

Elke woning moet voldoende brandveilig zijn. De woning moet uitgerust zijn met één of meer rookmelders (minimaal één per bouwlaag én werkend) of moet beschikken over een branddetectiesysteem (gekeurd en gecertificeerd). De omvang van de woning moet ook voldoen aan de maximale woningbezettingsnorm.

Voldoet je woning niet aan bovenstaande vereisten of zijn er gebreken ontstaan tijdens je huurtermijn, die je zowel mondeling als schriftelijk gemeld hebt aan de verhuurder zonder dat er herstellingen gebeurden? Dan kan je een conformiteitsonderzoek aanvragen door het formulier 'aanvraag conformiteitsonderzoek' zo gedetailleerd mogelijk in te vullen en tegen ontvangstbewijs af te geven aan het onthaal van het Administratief Centrum of aangetekend te versturen naar Ruimte & Wonen, Bruggeske 1, 2950 Kapellen.

Je dossier wordt geëvalueerd en bij voldoende gebreken, zal er een vooronderzoek gebeuren. Op basis van de vaststellingen van onze technisch onderzoeker wordt er beslist of er een waarschuwingsprocedure volgt of een officiële procedure bij het agentschap Wonen-Vlaanderen wordt opgestart. Het agentschap stelt op haar beurt een technisch onderzoeker aan en geeft op basis van het verslag een advies.

Als je huurwoning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard, is de kans zeer groot dat er geen bewoning meer wordt toegestaan en zal je een alternatief moeten zoeken. Je kan hiervoor hulp vragen via het Sociaal Huis.

Beslis nooit zelf om geen huur of slechts een gedeelte ervan te betalen. Enkel een rechter kan hierover beslissen. In eerste instantie is dit de vrederechter. Het vredegerecht is gevestigd in de Dennenburgdreef 8. Je kan bellen op het nummer 03 664 61 73 of e-mailen naar vred.kapellen@just.fgov.be. Voor de meest recente informatie kan je steeds terecht op www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/vredegerecht-kapellen.

Op een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning rust een recht van voorkoop. Dit wil zeggen dat een sociale huisvestingsmaatschappij, de gemeente of het Sociaal Huis in de plaats kan treden van een potentiële koper . De notaris, belast met de verkoop van de woning, moet hierover het voorkooploket raadplegen.

Meer weten? Surf dan naar www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit.