Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is de beleidsvisie van de gemeente Kapellen op vlak van ruimtelijk planning voor de komende jaren vastgesteld.

De gemeenteraad van Kapellen stelde op 20 juni 2005 het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) definitief vast. Daarop verleende ook de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Antwerpen op 8 september 2005 haar goedkeuring aan het GRS van Kapellen. Deze goedkeuring werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 oktober 2005. Het GRS treedt hiermee 14 dagen later, op 19 oktober 2005 in werking.

Het GRS van Kapellen kan je hieronder downloaden.

BPA’s en RUP’s

 Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid voor een bepaald gebied de bestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit:

 • een toelichtingsnota:
  in de toelichtingsnota kan je onder meer lezen hoe het ruimtelijk uitvoeringsplan van jouw buurt past in het grotere geheel van het ruimtelijk structuurplan Kapellen
 • een grafisch plan:
  dit plan geeft aan welke functies er in een gebied thuishoren: waar er woningen mogen komen, waar bedrijven toegelaten zijn, welke zones er voorbehouden zijn voor recreatie, natuur of landbouw, sportvelden, …
 • stedenbouwkundige voorschriften:
  Dit zijn de regels die men moet naleven als men op die plaats iets wil bouwen of verbouwen. Bijvoorbeeld: hoe hoog men mag bouwen, wat de afstand tot de straat moet zijn, …
 • onteigeningsplan:
  soms hoort er ook een onteigeningsplan bij: dit bevat de gronden en panden die moeten onteigend worden om het RUP te realiseren
 • voorkooploket:
  Het recht van voorkoop ruimtelijke ordening heeft als doel bij te dragen tot de realisatie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het recht van voorkoop ruimtelijke ordening is geregeld in de gecoördineerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 2.4.1. en 2.4.2.). Verder bepalen de ruimtelijke uitvoeringsplannen specifiek waar dit recht geldt. 

Een overzicht van de RUPS en BPA's vind je hier.