Graag Aangenaam Samenleven. Dat zou de verklaring van de afkorting GAS kunnen zijn. Officieel staat GAS voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het gaat om basisafspraken die we met z'n allen maken om een prettige leefomgeving voor iedereen te verzekeren. Het algemeen politiereglement werd aangepast en opnieuw goedgekeurd door de Kapelse gemeenteraad op 20 november 2020.

hoe werkt het?

Als de lokale politie Noord een overtreding van het GAS-reglement vaststelt, maakt hij een proces-verbaal op en stuurt dat naar de sanctionerend ambtenaar van IGEAN. Deze verwittigt de overtreder per aangetekend schrijven met betrekking tot de vastgestelde overtreding en beslist om al dan niet een geldboete op te leggen. De tussenkomst van het parket of de politierechtbank is niet meer nodig. Resultaat: een snellere en efficiënte bestraffing én een bewustmaking van de overtreder dat overlast veroorzaken niet door de beugel kan. Een overtreder heeft wel steeds een mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij beroep aantekenen bij de politierechtbank of jeugdrechtbank. Daders en benadeelden kunnen bovendien via een bemiddelingsprocedure rond de tafel worden gebracht om zo tot een al dan niet symbolisch herstel van de geleden schade te komen.

sancties?

Wie één van de regels overtreedt, riskeert een administratieve geldboete die kan oplopen tot € 350. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is dat maximaal € 175. Bij een tweede gelijkaardige overtreding stijgt de geldboete, altijd met een maximum van € 350. Daarnaast bestaan er nog andere gemeentelijke administratieve sancties zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de gemeente afleverde of de sluiting van een instelling.