Het gemeentebestuur geeft onder bepaalde voorwaarden een subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE). Kleine Landschapselementen (KLE’s) zijn in feite natuureilandjes die dienst doen als corridors of 'stapstenen' waarlangs dieren en planten zich verplaatsen van het ene naar het andere groengebied. Het gaat hier onder meer over houtkanten, hagen, bomenrijen, hoogstammige vruchtbomen en drinkpoelen die gelegen zijn in een agrarisch of groengebied.

voorbeelden van KLE's 

Voorbeelden van KLE’s zijn bomenrijen, kleine bosjes, poelen en sloten, een verwilderd perceel, hagen, houtkanten en -wallen, bermen en hoogstamboomgaarden. Ondanks hun doorgaans beperkte afmetingen hebben ze een grote waarde! Ze fleuren niet alleen het landschap op, maar zijn ook een enorme meerwaarde voor de biodiversiteit. Denk maar aan roofvogels die in een hoge boom een nest maken of op de uitkijk zitten, bosplanten die overleven onder een dichte heg of libellen en amfibieën die zich voortplanten in een poel waar het vee komt drinken. Eigenlijk mag je elke KLE beschouwen als een mini-natuurreservaatje. 

bescherming

Anderzijds gaat het aantal KLE’s en de kwaliteit ervan – ook in Kapellen – de laatste decennia sterk achteruit. Bovendien streeft het gemeentebestuur naar een maximaal behoud van natuur, vooral ook buiten de beschermde gebieden. Net omdat het ondersteunen van de natuur (levens)belangrijk is, subsidieert de gemeente Kapellen dan ook de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen.

subsidie

De toelage vraag je aan vóór aanvang van de werken en deze varieert naargelang de aard en de hoeveelheid van de KLE's die worden aangelegd. Zo’n subsidie kan je slechts om de vijf jaar aanvragen.

Daarbij is het ook van belang dat het perceel gelegen is in agrarisch gebied of groengebied (bestemming volgens het gewestplan). Als je niet weet of je perceel gelegen is in zo’n gebied, kan je best even contact opnemen met de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu.

reglement

  • Het subsidiereglement voor aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2014.

  • Je kan het subsidiereglement hieronder bekijken en downloaden.

aanvraag

Deze subsidie aanvragen doe je via het e-loket.