Voor buren is het niet altijd duidelijk wat er wel en niet kan in verband met gemeenschappelijke hagen of bomen die in de buurt van de perceelsgrenzen staan. Wat mag er wel en wat niet? Hoe ver moeten de planten of bomen van de perceelsgrens blijven? En wie moet er wat snoeien?

Hieronder vind je een overzicht van wat er wettelijk is bepaald in het veldwetboek.

Bepalingen veldwetboek

Voor het plaatsen van afsluitingen is in principe een stedenbouwkundige vergunning nodig, behalve voor:

  • afsluitingen tot een hoogte van twee meter in de zijtuin en achtertuin
  • open afsluitingen tot een hoogte van twee meter in de voortuin
  • gesloten afsluitingen tot een hoogte van 1 meter in de voortuin

Om vrijgesteld te kunnen worden moeten de afsluitingen: minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn, niet in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, of in de 5 meter brede strook langs de oever van een waterloop liggen. Als je perceel gelegen is in een recente verkaveling (minder dan 15 jaar oud), contacteer je best de dienst vergunningen om na te gaan of een afsluiting conform de verkavelingsvoorschriften is.

Mits akkoord van beide eigenaars mogen afsluitingen op de perceelsgrens worden opgericht. Als er geen akkoord is, mogen ze tot op de uiterste grens van de eigendom worden geplaatst. Opgelet: een draadafsluiting die met klimop of een andere klimplant wordt begroeid wordt als een levende haag beschouwd en kan dus slechts op een halve meter van de perceelsgrens, tenzij mits akkoord van beide eigenaars.

Informeer je via de dienst Vergunningen of de balie Ruimte & Wonen goed over de wettelijke bepalingen alvorens bepaalde afsluitingen te plaatsen. 

Een haag mag op de scheiding geplaatst worden ALS beide buren het hiermee eens zijn. In dat geval onderhouden beide buren de haag. In alle andere gevallen moeten hagen op minimum 0,5 m van de perceelsgrens geplaatst worden.

Laagstammige bomen moeten op minimum 0,5 m van de perceelgrens aangeplant worden. Hoogstammige bomen moeten minimum op 2 m van de perceelgrens aangeplant worden.

Als dit niet gebeurt, heeft je buur het recht om het rooien van de boom te eisen. De eigenaar moet hiervoor wel steeds een kapvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Ook het grondig snoeien van bomen is vergunningsplichtig in de gemeente Kapellen.

Wanneer een boom of haag meer dan 30 jaar geleden te dicht bij de perceelsgrens werd geplant of spontaan is ontwikkeld, zijn de feiten verjaard, tenzij de vrederechter er anders over beslist.

Er zijn geen wettelijke bepalingen voor de hoogte van een haag of boom. In principe mogen hagen en bomen zo hoog groeien als de eigenaar zelf wenst. Enkel op hoeken van straten en pleinen is de hoogte van beplantingen beperkt tot 1,20 m in het kader van de verkeersveiligheid en de goede zichtbaarheid.

Wanneer er overhangende takken van bomen of hagen van de buren over je perceel hangen, moeten de buren deze op jouw verzoek snoeien. Je mag ze echter niet zelf snoeien, de bomen of struiken zijn immers niet jouw eigendom. Dit geldt echter niet voor wortels van beplantingen. De buur heeft altijd het recht om wortels die op zijn eigendom doorschieten, weg te kappen.

Vruchten die op het perceel van de buur vallen zijn wettelijk gezien voor hem. Zolang ze aan de boom hangen zijn ze echter van de eigenaar van de boom.

Burenruzies over groen

Zeer vaak geven bomen en hagen langs de perceelsgrenzen aanleiding tot burengeschillen. Het gemeentebestuur kan hierin niet tussenkomen. Het is altijd het beste om de problemen eerst aan te kaarten met je buren. Een vriendschappelijke oplossing of compromis is altijd de beste en meestal ook de snelste oplossing.

Bij problemen kan je eventueel ook contact opnemen met je wijkagent. Mogelijk kan hij/zij een bemiddelende rol vervullen tussen de buren en kan er zo wel een compromis bekomen worden.

Geraak je er ook dan niet uit, dan kan je terecht bij het Vredegerecht (Dennenburgdreef 8, 03 664 61 73).