gepubliceerd op maandag 15 april 2019 11 u.
Van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 ligt de kennisgevingsnota van het plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 ter inzage.

Publieke inspraak over het plan-MER stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

inspraak

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

nota

De nota kan je downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en via de website www.mervlaanderen.be (dossiernummer PL0259). Je kan de nota ook inkijken tijdens de openingsuren aan de balie Ruimte & Wonen op het Administratief Centrum van Kapellen (Antwerpsesteenweg 130) en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel.

Tot en met 18 juni kan je je opmerkingen bezorgen aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, via het mailadres mer@vlaanderen.be met vermelding van het dossiernummer. Je kan dit ook doen aan de balie Ruimte & Wonen op het Administratief Centrum.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je terecht op de website www.mervlaanderen.be of kan je bellen naar het gratis nummer 1700.