Het gemeentebestuur verleent een sociaal-pedagogische toelage aan wie thuis een gehandicapt kind verzorgen en opvoeden en die op 1 september van het betrokken jaar minstens één jaar in Kapellen wonen.

voorwaarden

  • de begunstigde moet minstens 1 jaar in Kapellen wonen op 1 september van het jaar van de aanvraag
  • de persoon met een handicap is niet ouder dan 21 jaar op 1 september van het jaar van de aanvraag
  • de persoon met een handicap moet minstens 66% gehandicapt zijn
    • Voor de sociaal-pedagogische toelage moet men als bewijs van de handicap een attest van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap voorleggen. Het voorgelegde attest moet geldig zijn op het ogenblik van de aanvraag en moet minstens 4 punten in pijler 1 met betrekking tot de medische criteria te vermelden.
  • de aanvrager moet in het jaar van de aanvraag gerechtigd zijn op de verhoogde tegemoetkoming
  • als bewijs van het recht op de verhoogde tegemoetkoming moet een recent attest van het ziekenfonds worden voorgelegd
  • als bewijs van de gezinssituatie moet een attest “samenstelling van het gezin” worden voorgelegd, dat afgeleverd wordt door het gemeentebestuur

aanvraag

Je kan deze toelage aanvragen via het e-loket vanaf 1 mei en vóór 1 september. Het formulier staat pas vanaf 1 mei online. Voeg zeker de nodige documenten toe. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist of jouw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je de toelage voor het einde van het jaar.

bedrag

De toelage bedraagt € 250 per jaar.

reglement

  • je kan het subsidiereglement hieronder bekijken en downloaden

ook interessant