Het gemeentebestuur verleent een sociaal-medische toelage aan mensen met een beperking en bejaarden die hulp van derden behoeven, die niet in een instelling verblijven en die op 1 september van het betrokken jaar minstens één jaar in Kapellen wonen.

Voorwaarden

  • de begunstigde moet minstens 1 jaar in Kapellen wonen op 1 september van het jaar van de aanvraag
  • de persoon moet minstens 66 % gehandicapt zijn
    Voor de sociaal-medische toelage moet men als bewijs van de beperking een attest van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap voorleggen. Het voorgelegde attest moet geldig zijn op het ogenblik van de aanvraag en moet een vermindering van de zelfredzaamheid met 9 punten te vermelden
  • de aanvrager moet in het jaar van de aanvraag gerechtigd zijn op de verhoogde tegemoetkoming
  • als bewijs van het recht op de verhoogde tegemoetkoming moet een recent attest van het ziekenfonds worden voorgelegd
  • als bewijs van de gezinssituatie moet een attest 'samenstelling van het gezin' worden voorgelegd, dat afgeleverd wordt door het gemeentebestuur

Aanvraag

Je kan deze toelage aanvragen via het e-loket vanaf 1 mei en vóór 1 september. Het formulier staat pas vanaf 1 mei online. Voeg zeker de nodige documenten toe. 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist of jouw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je het bedrag voor het einde van het jaar.

Bedrag

De toelage bedraagt € 250 per jaar. 

Reglement

  • het subsidiereglement voor het bekomen van de sociaal-medische toelage werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2014.
  • je kan het subsidiereglement hieronder bekijken en downloaden.