Deze dienst houdt zich bezig met het openbaar domein, groen en leefmilieu. Ook het beheer van de gemeentelijke gebouwen is een taak van de dienst.

De dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu plant en coördineert alle gemeentelijke openbare werken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe straten en fietspaden, rioleringswerken, het verbeteren van de situatie op het openbaar domein, het behandelen van mobiliteitskwesties, ... Zij zorgt voor de aanbesteding van materialen, wegenwerken, voertuigen, machines,... Bovendien houdt deze dienst ook toezicht op de werken in aanbesteding. Defecten of problemen inzake wegen, voetpaden en rioleringen, kan je ook melden bij deze dienst. 

Ook alle dossiers inzake groenaanleg en -onderhoud worden gestuurd en opgevolgd vanuit de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu. Alle aanplantingen van bomen, hagen of bloemen op bermen, in het park of op pleinen worden gestuurd vanuit deze dienst. Ook het onderhoud van bomen, bermen en plantsoenen wordt opgevolgd.

Verder kan je hier ook terecht met al je vragen over het milieu, het recyclagepark, de afvalophaling, het onderhoud van grachten, ratten en andere dieren.

waarvoor kan je bij ons terecht?