Wie zijn tenten wil opslaan om een circusvoorstelling te geven, moet dit schriftelijk (per mail of brief) aanvragen. Dit moet zowel voor het plaatsen van een circus op het openbaar domein als op privégrond. 

aanvraag indienen

De aanvraag moet schriftelijk en minstens drie maanden vooraf gericht worden aan het college
van burgemeester en schepenen met verplichte opgave van volgende informatie:

 • naam van het circus of de vereniging
 • contactpersoon (naam, adres, gsm, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer)
 • adres van tijdelijke vestiging
 • benodigde oppervlakte (m²) van de circustent
 • een intekeningsplan van het volledige terrein (op schaal)
 • tijdstip van aankomst, start opbouw en afbraakperiode
 • programma met data en tijdstippen van de voorstellingen
 • toegangsprijzen
 • het al dan niet willen plaatsen van reclameborden en/of gebruik wil maken van een radiowagen
 • een bewijs van het akkoord met de privé-eigenaar (wanneer van toepassing)
 • een bewijs van het plaatsen van een functionele sanitaire installatie voor bezoekers
 • een bewijs van een polis burgerlijke aansprakelijkheid (minstens geldig veertien dagen voorafgaand aan de start van de activiteit)

Bij de toezegging wordt rekening gehouden met de 3-maandenregel die in Kapellen van toepassing is tussen twee opeenvolgende circussen (1 circus per 3 maanden).
Bij een gelijktijdige aanvraag van periode wordt voorkeur gegeven aan een circus, gesubsidieerd door de Vlaamse Regering in het kader van de Vlaamse nomadische circussen (vanaf 2007).

Dierenwelzijn

Het circus moet in regel zijn met het KB (van 11 februari 2014) omtrent het dierenwelzijn. Volgende documenten moeten bij de aanvraag worden toegevoegd:

 • een kopie van het contract met de erkende dierenarts
 • een lijst van de dieren die meereizen
 • een afschrift van de combinatiepolis
 • een afschrift van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • een technische beschrijving van de installaties (verblijven van de dieren, tent, …)
 • een beschrijving van de voorstelling
 • het schema van de tournee en de naam van de contactpersoon.

De inrichter van een circus bevestigt door zijn aanvraag te doen in het bezit te zijn van alle
wettelijk en reglementair voorgeschreven documenten, getuigschriften en vergunningen i.v.m.
de bedrijfsvoering, de voorstelling, de infrastructuur, het rollend materieel, de artiesten en het
personeel.

De lokale politie is op elk moment gemachtigd om de tent en andere lokalen te ontruimen indien de openbare orde, openbare veiligheid of openbare gezondheid in het gedrang komt.