Er zijn verschillende pensioenstelsels. De voorwaarden (leeftijd, bedrag, berekening, uitbetaling, enz.) zijn voor elk stelsel verschillend.

De drie klassieke stelsels zijn:

 • werknemerspensioen: loontrekkenden uit de privésector, niet-statutair personeel van openbare diensten (gemeenten, provincies, ministeries)
 • zelfstandigenpensioen: personen die een zelfstandig of vrij beroep uitoefenen
 • ambtenarenpensioen: statutair personeel van openbare diensten

Bij gemengde loopbanen worden de verschillende stelsels toegepast.

Er zijn verschillende soorten pensioen:

 • rustpensioen: persoonlijk of gezinspensioen op basis van eigen prestaties
 • overlevingspensioen: pensioen op basis van de prestaties van de overleden echtgeno(o)t(e)
 • feitelijk gescheiden pensioen: pensioen op basis van prestaties feitelijk gescheiden echtgeno(o)t(e) (bestaat niet in stelsel ambtenarenpensioen)
 • uit echt gescheiden pensioen: pensioen op basis van prestaties van echtgescheiden echtgeno(o)t(e) tijdens jaren huwelijk

Pensioenleeftijd

In België bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar, zowel voor mannen als vrouwen. 
Het rustpensioen kan ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de 65ste verjaardag (m.a.w. wie in februari jarig is, kan in maart zijn pensioen opnemen.) 
In bijzondere stelsels is een preferentiële leeftijd ingevoerd voor bepaalde categorieën werknemers (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart). 

Pensioenaanvraag

 • Ambtenarenpensioen: bij de administratie waar je laatst gewerkt hebt.
 • Werknemers- en zelfstandigenpensioen: als op de wettelijke pensioenleeftijd op pensioen wil gaan, krijg je automatisch de formulieren toegestuurd. 
 • Het overlevingspensioen moet je zo vlug mogelijk na het overlijden van je echtgeno(o)t(e) aanvragen. Als de overledene al een rustpensioen genoot en als op het ogenblik van het overlijden omtrent een aanvraag nog geen definitieve beslissing getroffen is, wordt het overlevingspensioen ambtshalve toegekend.

De dienst Pensioenen doet enkel de aanvraag en kan enkel algemene info geven, geen specifieke vragen beantwoorden of berekeningen doen. Daarvoor kan je wel terecht op de zitdag voor pensioenen.

De zitdagen voor pensioenen - zowel RSVZ als RVP - vinden plaats op afspraak. 

 • RVP: elke eerste dinsdag van de maand, van 9.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 15.30 uur in het administratief centrum (Bruggeske 1)
 • RSVZ: elke eerste dinsdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur in het administratief centrum (Bruggeske 1) behalve in juli en augustus

Hoe maak je een afspraak?

Bel naar de gratis Pensioenlijn 1765. Een medewerker van de Pensioendienst zal je eerst vragen waarom je een afspraak wil en je indien mogelijk telefonisch verder helpen. Zo vermijd je een onnodige verplaatsing. Als er een afspraak nodig is, zal de medewerker een afspraak vastleggen volgens de beschikbaarheid.

Als je vragen hebt over je pensioen, kijk je best eerst op www.mypension.be. Daar vind je veel nuttige informatie (pensioendatum, raming van het bedrag, de betaaldata, …).

Heb je geen toegang tot mypension.be of vind je niet wat je nodig hebt?

Bel dan de gratis Pensioenlijn: 1765. De pensioenexperten beantwoorden al je vragen.

Wat meebrengen?

Voor de aanvraag van het werknemerspensioen moet je je identiteitskaart meebrengen. 

Als je zelf de aanvraag niet kan doen, geef je volmacht aan een derde persoon. Deze persoon mag de aanvraag in jouw plaats indienen en is ook in het bezit van je identiteitskaart. De volmacht kan je aanvragen bij de sociale dienst.

Voor de aanvraag van het zelfstandigenpensioen gelden dezelfde voorwaarden als voor de aanvraag van het werknemerspensioen. Hiervoor moeten wel meer gegevens ingevuld worden (loopbaan in jaartallen van jezelf en je echtgeno(o)t(e), eventueel periode van legerdienst, kopies van sociale uitkeringen van jezelf en je echtgeno(o)t(e).