gepubliceerd op vrijdag 1 april 2022 16 u.
Er loopt het openbaar onderzoek over het ontwerp-PAS en -plan-MER van 19 april tot en met 17 juni.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtzeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

Je kan van 19 april tot en met 17 juni 2022 het ontwerp-PAS en -plan-MER inkijken en opmerkingen geven. Deze is te raadplegen via de website van het departement omgeving of na afspraak aan de balie Ruimte en Wonen in het Administratief Centrum (Antwerpsesteenweg 130).

Tot en met 17 juni 2022 kan je opmerkingen bezorgen via een brief met als onderwerp 'PAS' gericht aan het college van burgemeester en schepenen via afgifte aan het Onthaal van het Administratief Centrum of per mail naar ruimte@kapellen.be.