De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Dit betekent dat de procedures dezelfde zijn, maar de aanvragen worden inhoudelijk behandeld, getoetst volgens het Milieuvergunningsdecreet en Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

In de aanvragen moeten zowel de milieu- als de stedenbouwkundige aspecten als één geheel bekeken worden, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dien je één gemengde aanvraag in.

Het indienen van de aanvraag gebeurt bij voorkeur digitaal via het digitaal omgevingsloket. Professionelen zijn verplicht om de bouwaanvragen digitaal in te dienen.

milieuaspecten

 • nieuwe indelingslijst gebruiken
 • de milieuvergunning geldt voor onbepaalde duur, tenzij de gemeente beslist om in een beperkt aantal gevallen een vergunning van bepaalde duur te verlenen
 • voor milieuvergunningen zijn ook aanvragen van beperkte duur mogelijk

Er zijn drie bevoegde niveaus: de Vlaamse Regering, de deputatie en het college van burgemeester en schepenen. Wie bevoegd is voor een vergunningsaanvraag, is hoofdzakelijk afhankelijk van het voorwerp van het project.

Vlaamse Regering

 • is bevoegd voor aanvragen die omwille van hun strategisch belang op een lijst met Vlaamse projecten worden vermeld
 • voor projecten die zich in meerdere provincies bevinden

deputatie provincie Antwerpen

 • is bevoegd voor projecten die omwille van hun bovenlokale belang of belangrijke impact op de omgeving op de lijst met provinciale projecten worden vermeld
 • voor projecten die zich in meerdere gemeenten bevinden
 • voor projecten gekoppeld aan een ingedeelde inrichting of activiteit die in de eerste klasse is ingedeeld volgens de VLAREM-indelingslijst.

college van burgemeester en schepenen

is bevoegd voor alle andere projecten:

 • klasse 2(A)
 • klasse 3
 • mededeling van een kleine verandering aan een vergunde inrichting van klasse 2
 • melding van overname van een vergunde inrichting klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen
 • stedenbouwkundige vergunning

sinds 1 januari 2018: integrale handelsvestigingvergunning

 Al deze informatie vind je ook terug in een overzichtelijk schema.

dossiertaks

In het besluit van 27 januari 2017 heeft de gemeenteraad de volgende dossiertaksen goedgekeurd:

 • vereenvoudigde procedure: € 50
 • gewone procedure:
  • stedenbouwkundige handelingen: € 100
  • exploitatie van een ingedeelde inrichting klasse 2: € 1.000
  • exploitatie van een ingedeelde inrichting klasse 1: € 250
 • stedenbouwkundig attest: € 50
 • planologisch attest: € 150
 • verkavelingsaanvraag: € 250
 • verkavelingswijziging: € 250

Wanneer er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met een stedenbouwkundige handeling en de exploitatie van ingedeelde inrichting klasse 2, wordt er slechts € 250 aangerekend.

Er wordt een vrijstelling van betaling van belasting voor aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning verleend, wanneer het een aanvraag betreft tot het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen, zonneboilers, een installatie voor warmtekrachtkoppeling, een warmtepomp, een groendak of gelijkaardige milieuvriendelijke ingrepen zonder daarbij enige andere vergunningsplichtige ingreep aan te vragen. Dit onder voorwaarde dat het dossier digitaal wordt aangevraagd.