Woningen en gebouwen staan soms lange tijd leeg, worden niet (meer) gebruikt volgens hun voorgaande (vergunde) functie of wachten op een nieuwe invulling. Daardoor loopt een eigenaar niet enkel huurinkomsten mis, maar daalt het onroerend goed mogelijk ook in waarde door een sluimerende verwaarlozing. Daarnaast zijn leegstaande panden dikwijls een bron van ergernis voor omwonenden.

Bovenal zijn leegstaande woningen een gemiste kans voor de vele gezinnen die op zoek zijn naar een betaalbare woning.

Inventarisering

Sinds 2010 houdt onze gemeente een gemeentelijk leegstandregister bij. In deze inventaris worden panden opgenomen die ten minste twaalf maanden leegstaan of niet (meer) gebruikt worden volgens hun vergunde of voorafgaandelijke functie.

Ook panden, vergund als woning, maar die bijvoorbeeld gebruikt worden als kantoor, winkel of dienstenvoorziening, kunnen geïnventariseerd worden. Wanneer een woning een andere invulling krijgt, is een functiewijziging noodzakelijk en moet hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Meer informatie hierover is beschikbaar via www.omgevingsloketvlaanderen.be/functiewijzigen.

Vanop het openbaar domein worden op regelmatige tijdstippen vaststellingen gedaan, een verslag opgesteld en een fotodossier aangelegd. Ook de eventuele vergunningen met goedgekeurde plannen worden gecontroleerd.

Bezwaarschrift

Als je een leegstandsakte ontvangt en je kan bewijzen dat je onroerend goed volgens de (vergunde) functie gebruikt werd in de twaalf voorafgaande maanden, dan kan je bezwaar aantekenen tegen de inventarisatie. Je hebt hiervoor dertig dagen tijd. Je gemotiveerd bezwaarschrift (gedateerd en ondertekend) moet je samen met de nodige bewijsstukken afgeven tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Administratief Centrum of aangetekend versturen naar Ruimte & Wonen, Bruggeske 1, 2950 Kapellen. Een mail of een telefoontje is niet voldoende.

Als je bezwaarschrift voldoet aan de vereisten en voldoende gemotiveerd is, wordt het ontvankelijk verklaard. Dit wil zeggen dat je bezwaarschrift wordt onderzocht en besproken op het college van burgemeester en schepenen. De procedure mag maximaal negentig dagen in beslag nemen vanaf de datum van betekening van het bezwaarschrift.

Wordt je bezwaarschrift verworpen? Dan wordt je onroerend goed op de oorspronkelijke aktedatum geïnventariseerd.

Zes maanden na inventarisatie is leegstandsheffing verschuldigd. De basisbelasting bedraagt:

  • € 1.250 voor een ééngezinswoning;
  • € 750 voor elke ander woning (appartement, studio, …);
  • € 250 voor een kamer, studentenkamer, …;
  • € 2.500 voor een gebouw.

De dienst Financiën informeert je over de mogelijke vrijstellingen.

Wanneer je onroerend goed weer gebruikt wordt volgens de (vergunde) functie, kan je na zes maanden de schrapping uit de inventaris aanvragen. Dit kan via mail naar wonen@kapellen.be. Je bezorgt de nodige bewijsstukken bij herbestemming of invulling van een gebouw.

Wanneer een woning opnieuw in gebruik wordt genomen, volstaat de definitieve inschrijving in het bevolkingsregister na een positief woonstverslag.

Werd het onroerend goed gesloopt? Dan bezorg je foto’s en eventuele facturen van de werken. De funderingen en alle puin moeten verwijderd zijn van het perceel, vooraleer de schrapping kan worden aangevraagd.

Leegstand melden 

Heb je een leegstaand pand opgemerkt of heb je een vermoeden van leegstand? Meld dit via mail aan wonen@kapellen.be.

In het gemeentelijke reglement vind je alle relevante informatie over de inventarisatie van een leegstaand pand en de heffingen en vrijstellingen die van toepassing zijn.

Bijkomende informatie vind je op www.vlaanderen.be/leegstand-en-verkrotting.