gepubliceerd op maandag 27 januari 2020 16 u.
Van 3 februari 2020 tot en met 2 april 2020 ligt de kennisgevingsnota van het plan-MER Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen ter inzage.

Het provinciaal ruimtelijk beleidsplan moet een transitie naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling faciliteren.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan van 3 februari 2020 tot en met 2 april 2020 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.
Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat dit het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven.

Je kan de nota raadplegen via de website van het Team Mer (www.omgevingvlaanderen.be), op het provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen), via de website van de provincie (www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte), op elk gemeente- of stadhuis in de provincie Antwerpen. In de gemeente Kapellen kan de nota worden ingekeken aan de balie Ruimte en Wonen in het Administratief Centrum (Antwerpsesteenweg 130, Kapellen).

Tot en met 2 april 2020 kan je opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur, via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’ (Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel), via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer, via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’’ in de titel) of via het inspraakformulier.