gepubliceerd op dinsdag 18 december 2018 15.19 u.
Het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 worden ter inzage gelegd.

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 loopt het openbaar onderzoek over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Volgende documenten zijn in te kijken tijdens het openbaar onderzoek:

  • Waterbeleidsnota 2020-2025 deel Visie
  • Waterbeleidsnota 2020-2025 deel Waterbeheerkwesties 
  • Tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

De terinzagelegging verloopt volledig digitaal via de website www.volvanwater.be. Aan de balie Ruimte&Wonen in het administratief centrum zal er een computer ter beschikking worden gesteld om deze documenten digitaal in te kijken.

Opmerkingen kunnen via het inspraakformulier op de website www.volvanwater.be worden ingediend of schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen.