Het huishoudelijk reglement bevat de bepalingen omtrent de bijeenroeping, wijze van vergaderen en stemmen, de informatie voor de raadsleden, de opmaak van de notulen en het zittingsverslag, de vergoedingen en ondersteunende maatregelen voor de raadsleden, het publiek en het spreekrecht en verzoekschriften.

Dit huishoudelijk reglement werd goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 januari 2019.