gepubliceerd op vrijdag 29 maart 2019 10.33 u.
We zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten die willen zetelen in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro).

wat is de Gecoro?

De Gecoro werd door de Vlaamse overheid in het leven geroepen met als doel ‘de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid te verbeteren en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor het beleid’.

De voornaamste taken van deze adviesraad hebben te maken met ruimtelijke planning en andere ruimtelijke vraagstukken.

 In de Gecoro zetelen vertegenwoordigers van organisaties of verenigingen uit verschillende maatschappelijke domeinen. Ook deskundigen inzake ruimtelijke ordening (of aanverwante segmenten) hebben een zitje in de raad.

samenstelling

In de gemeenteraad van 18 maart 2019 werd het aantal effectieve leden vastgelegd op 10. Er worden tevens plaatsvervangers benoemd. Minimum één vierde van deze leden moeten deskundigen zijn inzake ruimtelijke ordening, inclusief de voorzitter en ondervoorzitter.

Deskundigen kunnen bijvoorbeeld een architect, een stedenbouwkundige of een ruimtelijk planner zijn, maar ook iemand die door interesse en ervaring inzicht in de materie heeft verworven. Deskundigen kunnen zich ook toespitsen op relevante ruimtelijke problematieken en methodieken zoals onder andere mobiliteit, landschappelijk ontwerp, juridische aspecten en erfgoed.

 De gemeenteraad beschouwt volgende maatschappelijke domeinen als onderling verschillend:

 • milieu- en natuurverenigingen
 • verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers
 • verenigingen van handelaars
 • verenigingen van landbouwers
 • verenigingen van werknemers
 • organisaties van sociale huisvestingsmaatschappijen
 • organisaties en verenigingen van onderwijs, welzijnszorg of jeugdwerk

vertegenwoordiging

In de raad moet er een evenwichtige vertegenwoordiging zijn van vrouwen en mannen, er mogen maximum 2/3 leden van hetzelfde geslacht zetelen. Het mandaat van een Gecoro-lid duurt zes jaar en loopt gelijk met de legislatuur van de gemeenteraad. Het aantal vergaderingen per jaar varieert. Wel is bepaald dat de Gecoro minstens 2 keer per jaar moet samenkomen. Aan de leden worden presentiegelden toegekend door de gemeenteraad. Leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen kunnen geen lid worden van de Gecoro. 

 kandidaturen

Je kan je kandidatuur stellen voor 1 mei 2019 aan het college van burgemeester en schepenen. Je kan je kandidatuur bezorgen via brief (Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen) of via mail aan ruimte@kapellen.be. De kandidatuur moet minimum volgende gegevens bevatten:

 • naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum
 • opsomming van behaalde diploma’s, gevolgde cursussen, ...
 • overzicht van beroepsloopbaan
 • opgave van de verenigingen e.d. waarvan u lid bent
 • alle nuttige gegevens aan de hand waarvan kan vastgesteld worden of u voldoet aan het gewenste profiel

 vereisten

Wie zich kandidaat wil stellen als vertegenwoordiger van een organisatie of vereniging binnen een maatschappelijk domein, laat zich voordragen door zijn/haar vereniging. Er kan ook een plaatsvervanger worden voorgedragen.

Gecoro-leden hebben voeling met wat in de gemeente leeft. Je hebt inzicht in ruimtelijke ordening of je bent er mee vertrouwd (of je bent bereid je ermee vertrouwd te maken).

Kandidaat-voorzitters en -ondervoorzitters moeten dit expliciet aangeven in hun kandidatuur als deskundige.

meer informatie