Geregeld ontvangt de gemeente klachten over obstakels die aangebracht zijn door particulieren op het voetpad of in de bermen die grenzen aan hun eigendom. Deze hindernissen vormen een gevaar voor de automobilisten en andere weggebruikers, die soms moeten uitwijken voor een tegenligger. Bovendien zijn deze obstakels meestal geen verfraaiing van het straatbeeld. 

Volgens het GAS-reglement artikel 73 is het "verboden voorwerpen op de openbare weg neer te werpen, te plaatsen of achter te laten, dewelke door hun aanwezigheid schade kunnen berokkenen aan derde of aanleiding kunnen geven tot ongevallen".

bermen

Het aanbrengen van struiken, kasseistenen, paaltjes, enz. in de berm vormt trouwens een inbreuk op de wegcode die stelt dat de openbare weg vrij moet zijn van hindernissen. In het gemeentelijk reglement op administratieve sancties en de wegcode staat bovendien vermeld dat je mede aansprakelijk kan worden gesteld als er zich een ongeval voordoet door een hindernis (bv. een fietser die bij het uitwijken tegen zo'n paaltje in de berm botst). 

voetpaden

Het aanbrengen van reclameborden, bloempotten, enz. op het voetpad vormt een inbreuk op de wegcode. Net zoals bij bermen moet het voetpad immers vrij zijn van hindernissen. De regelgeving over aansprakelijkheid geldt ook in dit geval. 

De gemeente wil je dan ook uitdrukkelijk verzoeken om eventuele aangebrachte hindernissen in de berm voor je woning of op het voetpad te verwijderen.