Tijdens het proces van een melding en een omgevingsvergunning zijn er vaste momenten waarop derden het dossier kunnen bekijken en eventueel een bezwaar, standpunt, opmerking of later beroep kunnen indienen. 

Lopende openbare onderzoeken en ter inzage gelegde beslissingen van omgevingsvergunningen, vind je hier terug. 

Openbaar onderzoek 

Tijdens de gewone procedure van een omgevingsvergunning wordt er een openbaar onderzoek gehouden. De gele affiche wordt aan het perceel aangeplakt. Het dossier is hier vrij raadpleegbaar. Het volledige dossier kan je ook digitaal inzien bij de balie Ruimte en Wonen.
Dit kan enkel op afspraak via de knop bovenaan, per mail of telefonisch.

Gedurende de 30 dagen van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren, standpunten of opmerkingen over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan digitaal via deze link naar het omgevingsloket, per aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs (Bruggeske 1, 2950 Kapellen). 

De bezwaren worden beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen. Bezwaarindieners worden niet persoonlijk op de hoogte gebracht van de beslissing over de aanvraag. Het resultaat kan door iedereen worden gelezen in de collegebeslissing. Opgelet: wanneer de beslissing wordt genomen door een hogere overheid, dan is deze bij die overheid terug te vinden. 

Standpunt 

In de vereenvoudigde procedure zijn er geen openbare onderzoeken, maar kan het dossier wel ingekeken worden in geval van een wijziging aan de scheimuur. De aanpalende eigenaars ontvangen in dat geval een brief en kunnen het dossier inkijken aan de balie Ruimte en Wonen. 
Ook dit kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor te mailen naar ruimte@kapellen.be

Die eigenaars kunnen binnen de vermelde termijn hun standpunt schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 

Het standpunt wordt beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen. Het resultaat kan door iedereen worden gelezen in de collegebeslissing. Opgelet: wanneer de beslissing wordt genomen door een hogere overheid, dan is deze bij die overheid terug te vinden. 

Beslissing 

Wanneer de meldingsakte of de beslissing over de omgevingsvergunningsaanvraag werd genomen, kunnen derden deze inkijken gedurende 30 dagen na het ophangen van de bekendmaking meldingsakte of bekendmaking beslissing omgevingsvergunning (gele affiche). 

De beslissingen zijn hier raadpleegbaar. Het volledige dossier kan je ook digitaal inzien bij de balie Ruimte en Wonen. Hiervoor maak je een afspraak.

Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning. 

Een beroep tegen een omgevingsvergunning wordt ingediend bij de Provincie Antwerpen. Een beroep tegen een meldingsakte wordt ingediend bij de raad voor vergunningenbetwistingen. Voor beslissingen genomen door andere overheden dan het college van burgemeester en schepenen, gelden andere beroepsmogelijkheden. 

ook interessant